LT LT

Privatumo politika ir taisyklės

Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas

Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga  yra  svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis.


Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?


 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

•        užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,

•        bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus,

•        užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta,

•        tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti,

•        susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.


Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?


 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą JONELISIRKO.LT elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti ir pirkti JONELISIRKO.LT elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų:

 

•        Vardas;

•        Pavardė;

•        El. pašto adresas;

•        Adresas

•        Mobiliojo telefono numeris.

 

JONELISIRKO.LT asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.

Pirkimo proceso metu JONELISIRKO.LT parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.


Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.jonelisirko.lt TAISYKLĖS:
Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis. Prekių išvaizda ir spalvos gali skirtis nuo iliustracijų.
Bendrosios nuostatos:
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su www.jonelisirko.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.jonelisirko.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie pakeitimus įsipareigoja informuoti Pirkėją registracijoje nurodytu el. paštu.
Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.
Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas:
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Pirkti" (jei atsiskaito grynaisiais pinigais parduotuvėje) arba „Apmokėti“ (jei atsiskaito per Montonio sistemą, ar bankininkyste ).
www.jonelisirko.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad www.jonelisirko.lt  patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.jonelisirko.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
Pirkėjo teisės:
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes jonelisirko.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su jonelisirko.lt  internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui telefonu arba raštu (elektroniniu paštu), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. (Taikoma tik perkant internetu, užsakymus apmokant parduotuvėse Kaune vadovaujamasi LR įstatymu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e 17 punktas)
Pirkėjo įsipareigojimai:
Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
Pirkėjas, naudodamasis jonelisirko.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
Pardavėjo teisės:
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo grynaisias pinigais neatsiima ir nesumoka už prekę iš parduotuvės esančios A.Stulginskio g. 41, Kaunas,  per 2 (dvi) darbo dienas.
jonelisirko.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
jonelisirko.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
Pardavėjo įsipareigojimai:
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės jonelisirko.lt teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:


Atsiskaitymas Elektronine bankininkyste iš visų Lietuvos bankų (per Montonio sistemą)
Elektroninė bankininkystė (Mokėkite greitai ir patogiai per MONTONIO ) Pasirinkite banką mokėjimui (Swedbank, SEB, Luminor, Citadele, Medicinos bankas ir Šiaulių bankas) suveskite duomenis mokėjimo autentifikavimui ir patvirtinkite. Šis apmokėjimo už prekes būdas yra patogus, nes mokėjimas vykta neišeinant iš el.parduotuvės. Dėka naujos Lietuvos banko patvirtintos technologijos “Mokėjimo inicijavimas” tai yra vienas saugiausių būdų, nes paremtas Jūsų elektroninės bankininkystės prisijungimu. Informacija, kuri naudojama jungiantis prie el. bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis) yra šifruojama ir nėra saugoma. Mokėjimų surinkimą vykdome per Lietuvos Banko licenciją piniginių įmokų surinkimui turinčią ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiančią Montonio Finance, UAB.


Atsiskaitymas grynais atsiimant prekes iš "Jonelis ir ko"(UAB „ Dirija“) parduotuvėje.
Atsiskaityti grynais pinigais galima atsiimant užsakymą iš mūsų parduotuvės esančios A.Stulginskio g. 41, Kaunas. Tokiu atveju Jums vis tiek reikia suformuoti užsakymą internetu jonelisirko.lt parduotuvėje, kad mes galėtumėme patikrinti ar turime Jūsų užsakomas prekes sandėlyje bei jas Jums rezervuotumėme. Kai užsakymas paruoštas atsiėmimui, Jums yra išsiunčiamas apie tai informuojantis elektroninis laiškas. Rezervuotos prekės saugomos dvi darbo dienas (jei atsiskaitoma grynais pinigais parduotuvėje). Jeigu per tiek laiko neatsiimate užsakymo, tuomet rezervacija panakinama ir prekės grąžinamos į prekybą. 

Paprastu Banko pavedimu :
Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, įprastu būdu perveskite pinigus į mūsų sąskaitą per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia nurodyti jonelisirko.lt užsakymo numerį. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo diena.
Mūsų rekvizitai:
Gavėjas: UAB "Dirija"
Įmonės kodas: 135194249
Banko pavadinimas: Šiaulių bankas
Banko sąskaita: LT437180900021467894
Banko kodas: 71809
SWIFT kodas (užsieniui): CBSBLT26
Atsiskaitymas grynais kurjeriui pristačius užsakymą (COD)
Tai patogus būdas atsiskaityti tiems kas nelaiko pinigų banko sąskaitoje. Kurjeris perduos Jums užsakytas prekes ir paims užsakyme nurodytą pinigų sumą.
(Tam, kad išvengti nesusipratimų ir nepatogumų siūlome iš anksto pasiruošti tikslią pinigų sumą, taip sutaupysite laiko ir sau, ir kurjeriui.). Kurjerių tarnyba už šią paslaugą ima papildomą 1,20 € paslaugos mokestį, kuris yra įtraukiamas į bendrą užsakymo sumą.
Jeigu esate pasirinkę apmokėjimo būdą - "grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu (COD)", atvykus kurjeriui, prašome turėti tikslią pinigų sumą.
Prekių pristatymas:
Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Užsakymų istorija“ skyriuje.
Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai jonelisirko.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Prekių grąžinimas ir keitimas:
Garantijos ir grąžinimas
Jonelis ir ko (UAB „ Dirija“) - įmonė užsiimanti didmenine ir mažmenine prekyba, vaikams skirtų prekių ir žaislų prekyba. Šie žaislai turi savo specifiką – jie gali būti su pažeista pakuotė. Žinoma, todėl kaina yra atitinkamai žema.
Žaislams ir kitoms prekėms garantija nesuteikiama, jie gali būti su pažeista pakuote.
Mūsų tikslas vienas – išlaikyti savo prekių specifiškumą ir visas kitas ypatybes, leidžiančias mums skirtis nuo kitų žaislų pardavėjų. Mes branginame kiekvieną savo klientą, stengdamiesi dirbti taip, kad jis sugrįžtų dar daug kartų. Prekės prieš parduodant yra patikrinamos. Norėdami gauti išsamę informacija apie originalios pakuotės būklę, parašykite mums pagalba@jonelisirko.lt arba paskambinkite telefonu  +370 640 30392 .
Jei netiko prekės forma, spalva, modelis, komplektiškumas ar dydis, iškart susisiekite su mumis raštu el. paštu pagalba@jonelisirko.lt nurodydami šią informaciją:
1. Užsakymo numerį
2. Prekės pavadinimą;
3. Grąžinimo priežastį: siuntimo metu apgadinta prekė ar pakuotė, gauta prekė neatitinka užsakymo ar kita (būtina nurodyti);
4. Kontaktinę informaciją.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su  internetine parduotuve jonelisirko.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)  dienų nuo daikto pristatymo dienos.
Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjo buvo gauta, taip pat ji nebuvo naudojama. Būtina pateikti prekės įsigyjimo dokumentą.
PASTABA. Grąžinimo atveju pristatymo išlaidų negrąžiname. Jei už pristatymą klientas mokėjo 0.00  EUR, darant pinigų grąžinimą mes pasiliekame teisę nedamokėti (už kurjerių paslaugas) pristatymo išlaidų (mūsų išlaidos kurjeriams) 3.90 EUR
 
Jei ne dėl Pirkėjo kaltės prekė buvo gauta neveikianti - pirkėjas turi pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, gedimą ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)  dienaų nuo daikto pristatymo dienos. Tokiu atveju, mes įsipareigojame grąžinti pinigus arba pakeisti neveikiančią prekę veikiančia. Jei patikrinus prekę paaiškėtų, kad ji buvo mechaniškai sugadinta Pirkėjo, prekės išlaidos nebus grąžinamos.

Pinigų grąžinimo atveju: pinigai grąžinami tik į kliento nurodytą banko sąskaitą (jei mokėjimas buvo darytas internetu ar (COD - grynieji pinigai kurjeriui). 


Atsakomybė:
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei isparduotuve.jonelisirko.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
Privatumo politika
Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau vadinama - "Mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė) pateiktus Pirkėjų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - "Jūs") asmens duomenis.
Į el. parduotuvę pateiktus Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris apsilanko ir perka Mūsų el. parduotuvėje, konstitucinę teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
- apdorotume Jūsų pateiktus prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - "prekės") užsakymus;
- išspręstume iškilusias problemas, susijusias su Jūsų pasirinktomis prekėmis;
- įvykdytume kitus savo įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu;
Kitu apibrėžtu tikslu (įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais) Jūsų duomenis Mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalėsime tai padaryti.
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės el. parduotuvėje. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi el. parduotuve bei užtikrina, kad kiekvienąkart joje lankantis Jums nereikėtų į el. parduotuvę iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius.
Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per Mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu arba telefonu, o atsakymą Jums išsiųsime el. paštu arba atsakysime telefonu.
PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į EL. PARDUOTUVĘ, JŪS SUTINKATE, KAD JIE BŪTŲ TVARKOMI KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai Jums el. parduotuvėje.
Jei naudositės Mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.
Apsikeitimas informacija:
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba skambina nurodytu formoje telefono numeriu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
 Dėmesio! Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su elektronine parduotuve, mums rašykite adresu, nurodytu el. parduotuvės Meniu skiltyje Kontaktai arba skambinkite telefonu: +370 640 30392. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.